JGM PUBLISHING LTD.

FLEKMEDIA: UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

 

PŘIJETÍ UŽIVATELSKÉ SMLOUVY

  1. Tím, že se zaregistrujete a / nebo používáte služby jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně návštěvy nebo prohlížení stránek, souhlasíte s touto smlouvou o užívání a všemi ostatními provozními pravidly, zásadami a postupy, které mohou být zveřejněny na webových stránkách.
  2. Některé služby mohou podléhat dodatečným podmínkám, a Vaše používání těchto služeb podléhá těmto dodatečným podmínkám, které jsou tímto odkazem začleněny do této uživatelské smlouvy.
  3. Tato smlouva o užívání se vztahuje na všechny uživatele služeb, včetně uživatelů, kteří přispívají k obsahu, informacím a dalším materiálům nebo službám, registrovaným nebo jiným.

ZPŮSOBILOST

Prohlašujete a zaručujete se, že jste dosáhli nejméně 15 let věku. Pokud jste mladší 15 let, nesmíte za žádných okolností nebo z jakéhokoli důvodu používat služby. Pokud zjistíte, že někdo využívá  služby na Flekmedia,a jsou mladší než 15 let, oznamte to na adrese info@flekmedia.cz. Nebudeme vědomě sbírat informace od lidí mladších 15 let.

Můžeme dle vlastního uvážení odmítnout nabízet služby jakékoli osobě nebo subjektu a kdykoli změnit její kritéria způsobilosti.Jste výlučně odpovědný za to, že vaše používání služeb je v souladu se všemi zákony, pravidly a předpisy, které se na vás vztahují.

REGISTRACE.

Můžete se zaregistrovat na účet v rámci služby (“účet”) nebo se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů Google a Facebooku. Chcete-li používat určité části služeb, nemusíte se přihlásit k účtu. Některé funkce služby, jako je například zveřejnění na stránkách komunity na webu, vyžadují registraci účtu. Musíte poskytnout přesné a úplné informace a aktualizovat informace o účtu. Nesmíte: vybrat nebo použít jako uživatelské jméno jméno jiné osoby s úmyslem zosobnit tuto osobu;. Jste výlučně odpovědní za činnost, která se vyskytuje na vašem účtu, a pro zabezpečení hesla účtu. Uživatelské konto nebo registrační informace jiné osoby nesmíte nikdy používat bez oprávnění k službám. Musíte nás okamžitě informovat o jakékoli změně způsobilosti k používání služeb (včetně případných změn nebo zrušení jakýchkoli licencí od státních orgánů), porušení bezpečnosti nebo neoprávněného použití vašeho účtu. Neměli byste nikdy zveřejňovat, distribuovat ani zveřejňovat přihlašovací údaje k vašemu účtu. Budete mít možnost smazat váš účet, a to buď přímo, nebo prostřednictvím žádosti podané jednomu z našich zaměstnanců nebo poboček. Musíte nás okamžitě informovat o jakékoli změně způsobilosti k používání služeb (včetně případných změn nebo zrušení jakýchkoli licencí od státních orgánů), porušení bezpečnosti nebo neoprávněného použití vašeho účtu.

OBSAH

Definice.  Pro účely této smlouvy o užívání zahrnuje výraz “obsah”, bez omezení, informace, údaje, texty, fotografie, videa, zvukové klipy, písemné příspěvky, články, komentáře, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služeb nebo prostřednictvím těchto služeb. Pro účely této Smlouvy “obsah” zahrnuje také veškerý uživatelský obsah (jak je definováno níže).

Uživatelský obsah.  Veškerý obsah přidaný, vytvořený, nahraný, odeslaný, distribuovaný nebo vyslaný do služby uživateli (společně “uživatelský obsah”), ať je veřejně vyslán nebo soukromě přenášen, nese výlučnou odpovědnost osoby, která vytvořila takový uživatelský obsah. Vyjadřujete, že veškerý poskytnutý uživatelský obsah je přesný, úplný, aktuální a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

Práva k duševnímu vlastnictví. Služby mohou obsahovat konkrétní obsah, který nám poskytli naši partneři nebo naši uživatelé, a takový obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy. Musíte dodržovat veškerá upozornění na autorská práva, informace a omezení obsažená v jakémkoli obsahu přístupném prostřednictvím služeb.

Jakékoli neoprávněné komerční využití obsahu včetně ochranných známek porušuje práva duševního vlastnictví společnosti JGM Publishing / provozovatel platformy Flekmedia /, nebo třetích stran spojených s produktem a budou podléhat úplným zákonným právům a opravám společnosti JGM Publishing nebo těmito třetími osobami.

Použijte licenci.  V souladu s touto smlouvou o užívání udělujeme každému uživateli služeb  nevýhradní, odvolatelnou a nepřevoditelnou licenci k prohlížení, tisknutí, stažení a zobrazování obsahu na místě, pokud držíme tato práva, výhradně za účelem použití služeb. Použití, reprodukce, modifikace, distribuce nebo ukládání jakéhokoli obsahu pro jiné než účely použití služeb je výslovně zakázáno bez předchozího písemného svolení od nás. Nesmíte prodávat, licencovat, pronajmout nebo jinak používat nebo využívat jakýkoli obsah pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva třetích stran.

Licence Grant. Odesláním obsahu uživatelů prostřednictvím služeb tímto udělujete a udělíte nám

nevýhradní, trvalou, bezplatnou, plně placenou, sublicenční a převoditelnou licenci na používání, úpravu, úpravu, zkrácení, shromažďování, reprodukci, distribuci, připravovat odvozené práce, zobrazovat, provádět a jinak plně využívat uživatelský obsah v souvislosti s webovými stránkami, službami a našimi (a našimi nástupci a přiřazenými) společnostmi, mimo jiné i pro propagaci a redistribuci části nebo všech stránek nebo služby (a jejich odvozená díla) v libovolném mediálním formátu a prostřednictvím jakéhokoli mediálního kanálu (včetně webových stránek a zdrojů třetích stran), a to i po ukončení vašeho účtu nebo služeb. V zájmu srozumitelnosti výše uvedený licenční grant zahrnuje naše právo distribuovat, zobrazovat, provádět a jinak používat obsah uživatelů v souvislosti s materiály poskytovanými našimi sponzory a nebudete mít nárok na jakoukoli odměnu za toto použití. V rozsahu, v jakém je jakýkoli uživatelský obsah, který předkládáte, zahrnuje vaše jméno, podobu, hlas nebo fotografii, uznáváte a souhlasíte s tím, že se tato licence bude vztahovat na totožnost.

Není-li písemně dohodnuto mezi vámi a společnostÍ JGM Publishing / provozovatel platformy Flekmedia /,nesmíte používat žádné jiné platformy jiných než Vaše vlastní webové stránky nebo Vaše vlastní stránky sociálních médií k propojení nebo distribuci obsahu.

Dostupnost obsahu.  Nezaručujeme, že jakýkoli obsah bude k dispozici na webu nebo prostřednictvím služeb. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme povinnost  kdykoliv odstranit, upravovat,  nebo jinak manipulovat s jakýmkoli obsahem dle vlastního uvážení, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu (včetně po obdržení reklamací nebo obvinění od třetích stran či úřadů týkajících se tohoto obsahu, nebo pokud se obáváme, že jste porušili tuto smlouvu o užívání) nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Affiliates třetích stran.  Podílíme se na affiliate marketingu a můžeme umožnit, aby affiliate odkazy byly zakódovány na některých našich stránkách. To znamená, že můžeme provést provizi, pokud / když kliknete nebo uskutečníte nákupy prostřednictvím partnerských odkazů.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Jako podmínku použití slibujete, že služby nebudete používat pro jakýkoli účel, který je podle těchto podmínek zakázán. Jste zodpovědní za veškerou Vaši činnost v souvislosti se službami. Nesmíte (a nepovolíte žádné třetí straně) ani (a) podnikat jakoukoli akci nebo (b) nahrát, stáhnout, odeslat, nebo jinak distribuovat, nebo usnadnit distribuci libovolného obsahu.

Nebudete: podnikat žádná opatření, která uloží nebo může uložit (na základě vlastního uvážení nám) nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení naší infrastruktury (nebo poskytovatele naší třetí strany); zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování služeb, nebo jiných činností.

Zároveň si vyhrazujeme právo na přístup, čtení, uchovávání a zveřejňování informací, které považujeme za nezbytné k uspokojení platných zákonů, předpisů, právních postupů nebo žádostí vlády, prosazování této uživatelské smlouvy včetně:  odhalovat, zabraňovat nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy, reagovat na žádosti o uživatelskou podporu, nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost nás, našich uživatelů a veřejnosti.

Služby třetích stran. Služby Vám mohou umožnit propojení s jinými webovými stránkami, službami nebo prostředky na internetu, včetně, ale bez omezení na naše sponzory, Facebook, a další webové stránky, služby nebo zdroje,které mohou obsahovat odkazy na tyto služby. Když přistupujete k prostředkům třetích stran na internetu, činíte tak na vlastní nebezpečí. Tyto další zdroje nejsou pod naší kontrolou a uznáváte, že nejsme zodpovědní za obsah, funkce, přesnost, legalitu, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek nebo zdrojů. Pokud se domníváte, že jakýkoli související obsah na jiných webových stránkách, službách nebo prostředcích porušuje platné zákony, nebo může být nevhodný, informujte nás prosím. Přezkoumáme propojený obsah a podle našeho vlastního uvážení odstraníme odkaz ze služeb. Zařazení jakéhokoli takového odkazu neznamená žádnou souvislost mezi námi a našimi operátory. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že nebudeme zodpovědní přímo nebo nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby prostřednictvím jakékoli takové webové stránky nebo zdroje.

Ukončení.  Můžeme kdykoli ukončit přístup k veškerým službám nebo k jejich části, a to bez příčiny, bez upozornění nebo okamžitě, což může mít za následek ztrátu a zničení všech informací spojených s Vaším členstvím. Pokud chcete účet ukončit, můžete to provést podle pokynů na webu nebo prostřednictvím služeb. Veškerá ustanovení této smlouvy o užívání, která by měla z důvodu své povahy přežívat, zůstávají po ukončení v platnosti, včetně, mimo jiné, licencí obsahu uživatele, vlastnických ustanovení, záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Nemáme pro Vás žádný zvláštní vztah nebo svěřovací povinnost. Berete na vědomí, že nemáme žádnou povinnost učinit jakákoli opatření týkající se:

  1. uživatelům získávající přístup ke službám;
  2. jaký obsah získáte prostřednictvím služeb; nebo
  3. jak můžete interpretovat nebo používat obsah.

Zbavíte nás veškeré odpovědnosti za to, že jste získali nebo nezískali obsah prostřednictvím služeb. Neposkytujeme žádné prohlášení týkající se jakéhokoli obsahu obsaženého ve službách nebo k němuž přistupujete. S výjimkou případů, kdy je takové odmítnutí odpovědnosti podle platných zákonů zakázáno, nebudeme odpovídat za odpovědnost za správnost, dodržování autorských práv ani za zákonnost materiálu nebo obsahu obsaženého v těchto službách nebo k nim přístupných.

Odškodnění.  Vyhrazujeme si právo převzít výhradní obranu a kontrolu jakékoliv záležitosti, která by jinak byla předmětem odškodnění z Vaší strany. V takovém případě budete s námi spolupracovat při prosazování všech dostupných obranných prostředků.

Změna.  Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení měnit nebo nahradit libovolnou část této smlouvy o užívání nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit služby (včetně, ale bez omezení, dostupnosti libovolné funkce, databáze nebo obsahu), kdykoliv zveřejnit oznámení na stránkách nebo zasláním oznámení prostřednictvím služeb, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem elektronické komunikace. Můžeme také omezit určité funkce a služby nebo omezit přístup k jednotlivým dílům nebo všem službám bez upozornění nebo odpovědnosti. Zatímco budeme včas informovat o změnách, je také vaše povinnost pravidelně kontrolovat tuto změnu uživatele. Vaše pokračování v používání služeb po oznámení jakýchkoli změn v této uživatelské smlouvě znamená přijetí těchto změn.

SMÍŠENÉ

Celá dohoda a oddělitelnost.  Tato smlouva o užívání je celá smlouva mezi vámi a námi ohledně služeb, včetně používání stránek, a nahrazuje veškeré předcházející nebo souběžné sdělení a návrhy (ať už ústní, písemné nebo elektronické) mezi Vámi a námi ohledně služeb. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy o užívání považováno za nevynutitelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno nebo vyloučeno v nezbytném minimálním rozsahu, aby tato smlouva o užívání zůstala v plné síle, účinnosti a vynutitelnosti.

Úkol.  Tato smlouva o užívání je pro vás osobní a není vám udělena, přenositelná ani sublicenční, s výjimkou předchozího písemného souhlasu. Můžeme přidělovat, převést nebo delegovat jakákoli z našich práv a povinností podle tohoto dokumentu bez souhlasu.

Agentura.  Žádná agentura, partnerství, společný podnik nebo pracovní poměr není vytvořena v důsledku této smlouvy o užívání a žádná ze stran nemá žádnou autoritu jakéhokoliv druhu, která by v žádném ohledu zavazovala druhou.

Nadpisy.  Hlavy oddílů a odstavců v této smlouvě o užívání jsou pouze pro usnadnění a nemají vliv na jejich interpretaci.

Kontakt a detaily společnosti.  Flekmedia (” naše webové stránky “) vlastní a provozuje společnost: JGM Publishing LTD.  adresa : Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham · Manchester, OL9 6HZ   Velká Británie. Kontaktovat nás můžete na e-mail  info@flekmedia.cz 

 

Datum účinnosti smlouvy o  užívání : 10. 01. 2019